Onderzoek

 • Inventariserend onderzoek
 • Profielonderzoek
 • Tevredenheidsonderzoek
 • Behoefteonderzoek

Enkele voorbeelden

Kwaliteitscriteria in kaart

Deskresearch, voorbereiding focusgroepen en inhoudelijk ondersteunen van onderzoekers bij het ontwikkelen van kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief.

Diverse onderzoeken onder patiënten of hun ouders

 • Profielonderzoek onder 1500 ouders van kinderen met epilepsie
 • Tevredenheidsonderzoek m.b.t. de zorg onder 600 ouders van kinderen met epilepsie plus extra beperkingen
 • Behoefte-onderzoek onder leden patiëntenvereniging

Behoefte- en tevredenheidsonderzoek onder ouders van leerlingen in het speciaal onderwijs

 • Ontwikkelen vragenlijst, uitzetten en rapporteren uitkomsten.

Patiëntenervaringen in kaart

 • Opzetten onderzoek patiëntenervaringen met Midazolam neusspray (online)

Behoefteonderzoek onder ouders van kinderen in de kinderrevalidatie (focusgroep)

 • Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief (inhoudelijke ondersteuning)

Pretesten websites

 • Landelijke Werkverband Onderwijs en epilepsie
 • Consumer basics

Gebruikersonderzoek software huisartsen

In opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder 900 huisartsen om inzicht te krijgen in de problemen rond het gebruik van specifieke software door huisartsen.

Evaluatie voorlichtingscampagne ‘Goed verzekerd’

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de voorlichtingscampagne ‘Goed verzekerd!’ van de Consumentenbond, waarbij het accent lag op het in kaart brengen van het bereik en de waardering voor de voorlichtingsmaterialen (twee 2-talige folders en 2 tv-programma’s).

Vooronderzoek Nationale ombudsman

Onderzoek naar de wijze waarop binnen het voortgezet onderwijs aandacht wordt besteed aan het onderwerp Nationale ombudsman. De aanbevelingen hebben geleid tot een plan van aanpak waarbij de educatieve uitgevers systematisch zijn benaderd met het verzoek om in nieuwe uitgaven voor het onderwijs substantieel aandacht te besteden aan het instituut Nationale ombudsman.

Pretesten van voorlichtingsmaterialen allochtonen

De voorlichtingsmaterialen van de Consumentenbond bedoeld voor allochtonen worden in de conceptfase gepretest onder de doelgroep en/of onder ‘kenners’ van de doelgroep, zoals docenten volwasseneneducatie, sociaal raadslieden en ‘sleutelfiguren’. Pretesten vinden bijvoorbeeld plaats in instellingen volwasseneneducatie tijdens het vak ‘maatschappij-oriëntatie in eigen taal’ (Arabisch of Turks).